Naslovna » EU projekti » Kako do EU fondova

Prijavite se na Inovativni e-newsletter

Kako do EU fondova
Republici Hrvatskoj je stjecanjem statusa zemlje kandidatkinje dostupno sve više sredstava iz EU. U sedmogodišnjem proračunskom razdoblju od 2007. do 2013. samo kroz program IPA Instrument pretpristupne pomoći osigurano je oko 589 milijuna eura. Novca dakle ima, treba ga samo znati uzeti. 
 
Brošura u PDF formatu

Što su EU fondovi? 

EU fondovi su financijske potpore za Vaše projekte. Kreću se od od 10% do 100% financiranja i od 500 € do više milijuna €.

Uglavnom postoje 3 vrste potpora:

Bespovratna sredstva
• Potpore za određen projekt
• Sufinanciranje je potrebno
• Aktivnosti koje su već provedene ne mogu se financirati
• Samo jedna potpora u formi bespovratnih sredstava može biti dodjejena za određen projekt.
Zajmovi
• dostupni projektima u privatnom i javnom sektoru. Naročito za općine i mala i srednja poduzeća
Garancije
• dostupne bankama, lizing kompanijama, financijskim institucijama, MSP itd.
 
EU je najveći donator na svijetu. Ima više od 100 programa i podprograma EU koji su otvoreni Hrvatskim organizacijama, (IPA je samo jedan on njih), sa više od 200 natječaja godišnje.

S kojim ciljem EU financira projekte?

Europska Komisija dodjeljuje novac u obliku bespovratnih sredstava, zajmova i garancija s ciljem provedbe projekata ili aktivnosti u odnosu na politike Europske unije. Ove financijske potpore mogu biti dodjeljene u područjima kao što su istraživanje, obrazovanje, zdravstvo, zaštita potrošača, zaštita okoliša, humanitarne pomoći, itd.

Kako se prijaviti za EU financijske potpore?

Europske institucije objavljuju natječaje. One pozivaju kandidate da predlože u određenom roku, prijedlog za akciju ili projekt koji odgovara određenim ciljevima i ispunjava potrebne uvjete.

Za koga?

EU fondovi su za Vas ako ste:
• Agencije i komore
• Centri za edukaciju
• Centri za istraživanje
• Financijske institucije
• Javna administracija
• Organizacije civilnog društva
• Škole
• Sveučilišta
• Mala i srednja poduzetnici

Kako dijelimo fondove Europske unije?

Fondove Europske unije možemo podijeliti u tri tipa ovisno o korisnicima financiranja.

1. Strukturni i kohezijski fondovi

Strukturni fondovi Europske unije na raspolaganju su državama članicama EU koje imaju potrebe za dodatnim ulaganjima u ujednačen i održiv gospodarski i društveni razvoj.  Hrvatska će imati pravo na sredstva iz ovih fondova nakon stupanja u članstvo. Ovi fondovi sudjeluju u ostvarivanju ekonomske, socijalne i teritorijalne kohezije te su glavni instrumenti regionalne politike EU koja ima za cilj smanjiti razlike u razvoju regija i zemalja članica.

2. Programi Zajednice Europske unije

Hrvatska ima pristup programima Zajednice koji su namijenjeni projektima u pojedinim sektorskim politikama, odnosno projektima na području istraživanja i razvoja, zaštite okoliša, energetike, prometa i dr. Programi prvenstveno potiču međusobnu suradnju zemalja članica u provedbi zajedničkih politika i postizanju zajedničkih ciljeva EU.

To su posebni fondovi koji su otvoreni ne samo zemljama članicama i zemljama kandidatkinjama, već i trećim zemljama (veći broj programa Zajednice je dostupnih različitim korisnicima). Programi nisu namijenjeni isključivo državnim institucijama, već im je naglasak na poticanju suradnje gospodarstvenika iz malih i srednjih poduzeća sa državnim institucijama i udrugama civilnog društva radi postizanja ciljeva Zajednice. Posebnost programa je u suradnji putem konzorcija ili mreže sudionika kao preduvjetu (su)financiranja projekata. Programi Zajednice uspostavljaju se jer je stav EU da politiku Unije nije dovoljno provoditi samo putem vlada država članica ili kandidatkinja.

Programe najčešće provode specijalizirane agencije Europske komisije, ali se ponekad zahtijevaju provedbene strukture na nacionalnoj razini. Svaki program ima posebnu pravnu osnovu i različita provedbena pravila. Europska komisija odlučuje o vrsti i trajanju programa te raspoloživom proračunu.

Programi Zajednice u kojima sudjeluje Republika Hrvatska:
 
• Sedmi okvirni program – FP7 (Sedmi okvirni program za istraživanje, tehnološki razvoj i demonstracijske aktivnosti) - program koji financira znanstveno - istraživačke projekte tako da ga u Hrvatskoj koriste prvenstveno sveučilišta, instituti i druge istraživačke institucije
• CIP (Poduzetništvo i inovacije) - program namijenjen inovacijama u poduzetništvu, namijenjen malim i srednjim poduzetnicima
• Progress (zapošljavanje i socijalna politika)-
• Media 2007 program namijenjen produkciji i filmu
• Kultura 2007-2013 program koji financira projekte iz područja kulturne suradnje a najčešći korisnici su kazališta, muzeji, galerije i srodne institucije
• Europa za građane-
• Civil Protetction Financial Instrument - program je namijenjen projektima s područja civilne zaštite
• Program za zdravlje 2007-2013
• MARCO POLO II namijenjen je projektima koji za cilj imaju rasterećenje cestovnog prometa i jače korištenje željeznice i unutarnjih plovnih putova
• IDABC -
• Fiscalis 2013 (porezi) - namijenjen je unaprjeđenju poreznog sustava i suradnji poreznih uprava u Europi, glavni korisnik Programa je Ministarstvo financija
• Customs 2013 (carine) - namijenjen je uspostavi suradnje carinskih uprava u EU, glavni korisnici su Ministarstvo financija i carinska uprava

Kako do sredstava?

Proces prijave na natječaje u sklopu EU fondova i programa poprilično je složen proces i zahtijeva rutinu i dobro poznavanje potrebnih  procedura i pravila. Pravila i procedure kvalitetno su objašnjene u Praktičnom vodiču kroz procedure ugovaranja vanjske pomoći EZ-a (PRAG) Europske komisije ili relevantnim pravilnicima. Veliki broj prijava odbacuje se zbog tehničkih i administrativnih pogrešaka pri prijavi.  Za poduzetnike je administrativna i tehnička složenost prijave na natječaje EU jedan od ključnih i demotivirajućih čimbenika. Sama projektna ideja mora biti dobro isplanirana i strukturirana, a projekt u konačnici održiv. Moraju postojati i jasno definirani, stručni i kvalificirani upravljački kapaciteti pri provedbi projekta kako bi se projekt i uspješno završio.

Izrada prijedloga projekta
Pripremanje projektnog projekta je dugotrajan i složen proces. Objava poziva na dostavu prijedloga i slanja prijave na natječaje su procesi koji zahtijevaju resurse  prije svega vrijeme i ljudski angažman.  Kod dodjele bespovratnih potpora vrlo je važno demonstrirati dugoročnu ekonomsku održivost projekta, te financijskom analizom potkrijepiti potencijalne koristi. U tu svrhu se koriste sljedeći dokumenti:
a) Poslovni plan - njime se dokazuje ekonomska održivost i projekta i podnositelja. Navedene su glavne aktivnosti te očekivani rezultati.
b) Financijski plan - dio poslovnog plana u kojemu se detaljno analiziraju indikatori i uspješnost poslovanja. Tipični traženi pokazatelji su omjer obveza, koeficijent tekuće likvidnosti, i kapitala, i dr.
c) Analiza tržišta i marketinški plan nužni su ako se radi o razvoju novih proizvoda.
d) Dokaze o usklađenosti s različitim nacionalnim i EU standardima, razne potvrde i mišljenja resornih ministarstava, Studija utjecaja na okoliš, Elaborat o utjecaju na okoliš dokumenti su kojima se dokazuje da projekt nema štetnih utjecaja na okoliš.
f) Ostalu dokumentaciju propisanu određenim natječajem

Kod različitih EU natječaja na raspolaganju je i niz alata kako bi se projektna ideja što kvalitetnije obrazložila. Jedan od najkorisnijih alata je logička matrica koja je često obvezni dio prijave, a predstavlja sažeti tablični prikaz cijelog projekta. U njoj se definiraju rezultati, aktivnosti, mjerljivi indikatori učinka projekta, te pretpostavke i rizici. Bez obzira o kojoj se vrsti natječaja radilo, važno je razraditi i opisati problem koji se nastoji riješiti,  zatim naznačiti sudionike u projektu te odgovore i potencijalna rješenja na uzroke problema. Jednako je važno poštivati administrativne procedure te pripremiti čitavu prijavnu dokumentaciju. Glavni dokument u prijavnom paketu je prijavni obrazac u kojem se detaljno opisuju sve aktivnosti projekta. Također se moraju razmotriti i održivosti ostvarenih rezultata, inovativnog potencijala projekta te raspoloživosti operativnih i stručnih kapaciteta. Jedan od vrlo značajnih elemenata prijavnog obrasca je i dobro osmišljena i navedena metodologija. Vrlo je važno početi sa svim pripremama na vrijeme. Ako postoji jasna vizija projekta, neophodno je vrijeme, te osigurati voditelja projekta i sve ostale potrebne resurse.

Ponekad pri bodovanju projektne prijave neke specifične skupine imaju prednost – poput mladih, žena, invalida i dr. a prednost imaju i projekti koji se provode na određenim područjima npr. područje od posebne državne skrbi, otoci i dr. Kriteriji su vrlo strogi, potrebno je dobro proučiti upute prijaviteljima. Nepoštivanje forme može rezultirati odbijanjem projektne prijave.
Tipične administrativne greške uključuju sljedeće:
a) Zakašnjelu dokumentaciju (ukoliko se radi i o minutama, prijavu neće uvažiti)
b) Nedostatak originalne dokumentacije ili nepotpisani dokumenti
c) Dokumentacija nije dostavljena u propisanom formatu
d) Nisu zadovoljeni kriteriji prihvatljivosti kandidata
e) Ne poštuje se sustav dvostrukih omotnica (financijska ponuda se odvaja od tehničke) i dr.
 
Zbog svega navedenog angažman vanjskih stručnjaka ili edukacija vlastitih djelatnika je nužna, jer se time bitno pospješuje prolaznost projektnog prijedloga.

Konzultantska pomoć u razvoju projekta
Priprema projekta podrazumijeva poznavanje specifične metodologije. Stručnjaci za pripremu projektnih prijedloga za natječaje EU raspolažu potrebnim znanjem i praksom u pisanju projektnih prijedloga i sagledavanju projektne tematike. Dobro poznaju spomenuta pravila i procedure, njihovim se angažmanom mogućnost neuspjele prijave zbog administrativnih pogrešaka se uvelike smanjuju. Uloga spomenutih stručnjaka je važna i u provedbenoj fazi projekta. Angažman stručnjaka, odnosno edukacija zaposlenika u tom smjeru, podrazumijeva i investiciju koja se u konačnici isplati jer bi za poduzetnika izrada projektnog prijedloga bila  puno skuplja, te sa znatno slabijom prilikom za uspješnim zaključkom prijave.

Koje su mogućnosti za poduzetnike?

Poduzeća iz RH imaju pravo sudjelovati na svim natječajima u EU u svojstvu dobavljača, davatelja usluga ili izvođača radova kao i partnera na pozivima za prikupljanje ponuda. Iako su EU fondovi u pretpristupnom razdoblju prvenstveno namijenjeni javnom sektoru postoje mogućnosti financiranja i poslovnog sektora tj. malih i srednjih poduzetnika. Tako je primjerice putem IPARD programa omogućeno financiranje poljoprivrednih gospodarstava kao i pravnih i fizičkih osoba u prehrambenoj industriji.

Mogućnosti za poslovni sektor pružaju se i kroz programe Zajednice, od kojih posebno treba naglasiti Program za konkurentnost i inovacije te Sedmi okvirni program za istraživanje i tehnološki razvoj.
 
Info o izradi županijske razvojne strategije
Made in Danube
Saferplay
Erasmus
Lokalno partnerstvo za zapošljavanje
Baze projekata VSŽ
Prirodne znanosti su in
Eco food tura

Otvoreni natječaji za EU fondove